قطعات آلیاژ رنگین

کلیه آلیاژ های رنگین اعم از برنج ، برنز ، فسفور برنز ، آلمینیوم برنز ، آلمینیوم و...