در دهه 50 که خلاء وجود یک شرکت ریخته گری در کل بازار مصرف ایران به خوبی احساس می شد مدیران شرکت با درک این نیاز و با رویکرد تولید داخلی و بومی سازی دانش ریخته گری اقدام به تأسیس گروه صنعتی ریخته گری تخصصی همکاران درسال 1357 نمودند.

کیفیت در انجام امور و مشتری مداری خلاقیت در ساخت
home_science_icon1

عنوان

lمتن کوتاهی درمورد موضوع دلخواه
home_science_icon3

عنوان

lمتن کوتاهی درمورد موضوع دلخواه
home_science_icon2

القای مولکولی

lمتن کوتاهی درمورد موضوع دلخواه
home_science_icon4

چک لیست

lمتن کوتاهی درمورد موضوع دلخواه
home_science_icon5

عنوان

متن کوتاهی در مورد دلخواه

مدیریت کارآمد

اهداف

در دهه 50 که خلاء وجود یک شرکت ریخته گری در کل بازار مصرف ایران به خوبی احساس می شد مدیران شرکت با درک این نیاز و با رویکرد تولید داخلی و بومی سازی دانش ریخته گری اقدام به تأسیس گروه صنعتی ریخته گری تخصصی همکاران درسال 1357 نمودند.

چشم انداز

در دهه 50 که خلاء وجود یک شرکت ریخته گری در کل بازار مصرف ایران به خوبی احساس می شد مدیران شرکت با درک این نیاز و با رویکرد تولید داخلی و بومی سازی دانش ریخته گری اقدام به تأسیس گروه صنعتی ریخته گری تخصصی همکاران درسال 1357 نمودند.

ریخته گری همکاران همراه حرفه ای شماست